اکنون که در درازای چندین سال خوشبختانه جوانان بسیاری به “انجمن معماران و شهرسازان ایرانی” پیوسته اند بایسته است که با تاریخ و آرمان های آغازین این انجمن آشنا شوند. باشد که با شناخت بیشتراز این دستآورد بزرگ در پاسداری از آن بکوشند و این سکوی سترگ استوار بر گُردۀ پیشگامان را گسترده تر سازند.          ه

نوشتۀ زیر در سال هزارونهصدونودونه فراهم شد.ـ

Disclaimer: This news or article may not necessarily reflect the views, opinions, thoughts or beliefs of Society of Iranian Architects & Planners. SIAP.org is not responsible for the content of this news or article submitted by one of its members or users.